HP Deskjet 9650 Printer Hjälp

background image

Användarhandbok

hp

deskjet 9600 serie

background image

hp

deskjet 9600 serie

Användarhandbok

background image

SVWW

Information om copyright

© 2003 Copyright
Hewlett-Packard
Development Company, LP

Reproduktion, anpassning eller
översättning utan föregående
skriftligt tillstånd är förbjudet
förutom enligt vad som tillåts
enligt lagen om upphovsrätt.

Utgåva 1.1, 11/2003

Observera

Informationen i detta dokument
kan ändras utan föregående
meddelande.

De enda garantier för produkter
och tjänster från HP ange i
den uttryckliga garantin som
medföljder dessa produkter
och tjänster. Ingenting i detta
dokument skall tolkas som
ytterligare garanti. HP skall
ej hållas ansvarigt för tekniska
eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.

En användare av den
Hewlett-Packard-produkt
associerad med denna
handbok har tillåtelse att:
a) skriva ut en hårdkopia
av denna handbok för
PERSONLIGT bruk,
INTERNT bruk eller bruk
inom FÖRETAGET under
förutsättning att dessa
hårdkopior ej säljs, återsäljs
eller distribueras på annat sätt
b) placera en elektronisk kopia
av denna användarhandbok
på en nätverksserver, under
förutsättning att åtkomst till
denna electroniska kopia är
begränsad till PERSONLIGA,
INTERNA användare av den
Hewlett-Packard-produkt som
är associerad med denna
handbok.

Tillkännagivanden

HP ColorSmart III och HP
PhotoREt IV är varumärken
som tillhör Hewlett-Packard
Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

och MS-DOS

®

är amerikanska, inregistrerade
varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.

Pentium

®

är ett amerikanskt,

inregistrerat varumärke som
tillhör Intel Corporation.

TrueType™ är ett amerikanskt
varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc.

UNIX

®

är ett amerikanskt,

inregistrerat varumärke
som tillhör Open Group.

Säkerhetsinformation

Minska risken för kroppsskador
på grund av brand eller
elektriska stötar genom att
alltid följa grundläggande
säkerhetsåtgärder när
denna enhet används.

1

Läs noga alla anvisningar
i den dokumentation som
medföljer skrivaren.

2

Använd alltid ett jordat
elektriskt uttag för att
ansluta enheten till en
kraftkälla. Om du inte
säkert vet om uttaget
är jordat eller inte ska
du rådfråga en behörig
elektriker.

3

Följ alla varningar och
anvisningar som anges
på enheten.

4

Dra ut nätsladden från
vägguttaget innan du
rengör enheten.

5

Installera inte och använd
inte produkten i närheten
av vatten eller när du
är blöt.

6

Enheten ska stå på ett
stadigt och stabilt underlag.

7

Installera enheten så att
ingen kan trampa på eller
snubbla på nätsladden
eller så att denna skadas.

8

Om produkten inte
fungerar som den ska du
läsa avsnittet

”Felsökning”

.

9

Det finns inga delar
inuti skrivaren som kan
repareras av användaren.
Service får endast utföras
av behörig personal.

background image

SVWW

iii