Pomoc usługi HP Deskjet 9650 Printer

background image

instrukcja obslugi

hp

deskjet serii 9600

background image

hp

deskjet serii 9600

instrukcja obsługi

background image

PLWW

Informacje o prawach
autorskich

© Prawa autorskie 2003 r.
Hewlett-Packard Development
Company, LP

Kopiowanie, adaptacja lub
tłumaczenie bez
wcześniejszego uzyskania
pisemnego zezwolenia jest
zabronione, za wyjątkiem
przypadków dopuszczalnych
przez prawa autorskie.

Wydanie 1.1, 11/2003

Uwaga

Informacje zawarte w
niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez
powiadomienia.

Jedyne gwarancje obejmujące
produkty i usługi HP są
określone w zasadach
wyraźnej gwarancji,
towarzyszących danym
produktom lub usługom.
Informacji zawartych w
niniejszym dokumencie nie
należy interpretować jako
dodatkowej gwarancji. Firma
HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy
techniczne i redaktorskie lub
braki w niniejszym
dokumencie.

Użytkownikowi produktu
Hewlett-Packarda, do którego
dołączona jest niniejsza
instrukcja obsługi udziela się
licencji na:
a) wydrukowanie kopii
niniejszej instrukcji obsługi do
OSOBISTEGO,
WEWNĘTRZNEGO lub
FIRMOWEGO użytku z
zastrzeżeniem o
nieudostępnianiu do
sprzedaży, odsprzedaży lub
innej dystrybucji drukowanych
kopii; i b) umieszczenie
elektronicznej kopii niniejszej
instrukcji na serwerze
sieciowym, przy założeniu, że
dostęp do elektronicznej kopii
jest ograniczony tylko do
OSOBISTEGO,
WEWNĘTRZNEGO użytku
przez użytkowników produktu
Hewlett-Packarda, do którego
odnosi się niniejsza instrukcja
obsługi.

Znaki handlowe

HP ColorSmart III i HP
PhotoREt IV są znakami
handlowymi firmy
Hewlett-Packard.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

i MS-DOS

®

zarejestrowanymi w USA
znakami handlowymi firmy
Microsoft Corporation.

Pentium

®

jest zarejestrowaną

w USA nazwą handlową firmy
Intel Corporation.

TrueType™ jest amerykańskim
znakiem handlowym firmy
Apple Computer, Inc.

UNIX

®

jest zarejestrowanym

znakiem handlowym Open
Group.

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko urazów
spowodowanych przez pożar
lub porażenie prądem
elektrycznym, należy zawsze
przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa w
czasie eksploatacji tego
urządzenia.

1

Należy przeczytać i
zrozumieć wszystkie
instrukcje w dokumentacji
dostarczonej z drukarką.

2

Niniejsze urządzenie
należy podłączać tylko do
uziemionego gniazdka
elektrycznego. Jeżeli nie
ma pewności, czy
gniazdko jest uziemione,
należy zwrócić się do
wykwalifikowanego
elektryka.

3

Należy przestrzegać
wszystkich ostrzeżeń i
instrukcji znajdujących się
na tym urządzeniu.

4

Przed czyszczeniem
należy odłączyć
urządzenie od gniazdka
elektrycznego.

5

Nie należy umieszczać
ani używać tego
urządzenia w pobliżu
wody lub gdy użytkownik
jest mokry.

6

Należy ustawić
urządzenie na stabilnej
powierzchni.

7

Należy umieścić
urządzenie w
bezpiecznym miejscu,
gdzie nie ma ryzyka
nastąpienia na kabel
zasilania, potykania się o
niego, lub jego
uszkodzenia.

8

Jeżeli produkt nie działa w
należyty sposób, należy
sprawdzić rozdział pt.

“Diagnostyka”

.

9

Wewnątrz urządzenia nie
ma części dających się
naprawić przez
użytkownika. Tylko osoby
do tego uprawnione
powinny zajmować się
naprawą urządzenia.

background image

PLWW

iii