HP Deskjet 9650 Printer Hjelp

background image

brukerhåndbok

hp

deskjet 9600-serien

background image

NOWW

Copyright-informasjon

© 2003 Copyright
Hewlett-Packard
Development Company, LP

Reproduksjon, tilpassing eller
oversetting uten skriftlig
tillatelse på forhånd er forbudt,
unntatt når det er tillatt i henhold
til lover om opphavsrett.

1.1. utgave, 11/2003

Merknad

Disse opplysningene kan
endres uten varsel.

De eneste garantier for
HP-produkter er fremsatt i de
uttrykte garantierklæringene
som er vedlagt slike produkter
og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal tolkes som
forordning av en ekstra garanti.
HP skal ikke holdes ansvarlig for
tekniske feil eller redaktørfeil,
eller for utelatelser i dette
dokumentet.

En bruker av Hewlett-Pac-
kard-produktet som denne
håndboken gjelder for, gis
tillatelse til å:
a) skrive ut kopier av bruker-
håndboken til PERSONLIG og
INTERN bruk, samt til bruk i
FORETAKET, på betingelse av
at kopiene ikke selges, videre-
selges eller på annen måte
distribueres; og b) plassere en
elektronisk kopi av brukerhånd-
boken på en nettverksserver,
med det forbehold at tilgangen
til den elektroniske kopien blir
begrenset til PERSONLIGE,
INTERNE brukere av Hew-
lett-Packard-produktet som
håndboken gjelder for.

Varemerker

HP ColorSmart III og HP
PhotoREt IV er varemerker for
Hewlett-Packard Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

og MS-DOS

®

er registrerte varemerker for
Microsoft Corporation i USA.

Pentium

®

er et registrert

varemerke for Intel
Corporation i USA.

TrueType™ er et varemerke
for Apple Computer, Inc. i USA.

UNIX

®

er et registrert

varemerke for Open Group.

Sikkerhetsopplysninger

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetstiltak ved bruk av dette
produktet for å minske risikoen
for personskade som følge av
brann eller elektrisk støt.

1

Les alle instruksjonene i
dokumentasjonen som
leveres med skriveren,
slik at du forstår dem.

2

Bruk bare en jordet
elektrisk stikkontakt når
du kobler dette produktet
til en strømkilde. Forhør
deg med en kvalifisert
elektriker dersom du ikke
vet om stikkontakten er
jordet.

3

Ta hensyn til alle advarsler
og instruksjoner som er
merket på produktet.

4

Trekk ut stikkontakten til
dette produktet før
rengjøring.

5

Du skal ikke installere eller
bruke dette produktet nær
vann, eller når du er våt.

6

Installer produktet trygt på
en stødig overflate.

7

Installer produktet på et
beskyttet sted der ingen
kan tråkke på eller snuble
i strømledningen, og
ledningen ikke kan skades.

8

Se under

"Feilsøking"

hvis

produktet ikke fungerer
som det skal.

9

Ingen av de innvendige
delene skal repareres av
brukeren. Service skal
utføres av kvalifiserte
serviceutøvere.

background image

NOWW

iii