HP Deskjet 9650 Printer Help

background image

gebruikershandleiding

hp

deskjet 9600 serie

background image

hp

deskjet 9600 series

gebruikershandleiding

background image

NLWW

Copyright

© 2003 Copyright
Hewlett-Packard
Development Company, LP

Vermenigvuldiging, adaptatie
of vertaling is niet toegestaan
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming,
behalve indien toegestaan
krachtens de wetten op het
auteursrecht.

Druk 1.1, 11/2003

Kennisgeving

De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor
producten en diensten van HP
zijn beschreven in de uitdruk-
kelijke garantiebepalingen die
met dergelijke producten en
services worden bijgeleverd.
Niets wat hierin is vervat, mag
worden geïnterpreteerd als
een aanvullende garantie.
HP is niet aansprakelijk voor
hierin vervatte technische
fouten of weglatingen.

Aan een gebruiker van het
product van Hewlett-Packard
da bij deze handleiding behoort,
wordt de licentie verleend om
het volgende te doen:
a) exemplaren van deze ge-
bruikershandleiding afdrukken
voor PERSOONLIJK gebruik,
INTERN gebruik of gebruik
binnen het BEDRIJF, op
voorwaarde dat de gedrukte
exemplaren niet worden
verkocht, worden wed-
erverkocht of anderszins worden
verspreid en b) een elektronisch
exemplaar van deze gebruikers-
handleiding op een
netwerkserver plaatsen, op
voorwaarde dat de toegang tot
het elektronische exemplaar is
beperkt tot PERSOONLIJKE,
INTERNE gebruikers van het
product van Hewlett-Packard dat
bij deze handleiding behoort.

Handelsmerken

HP ColorSmart III en
HP PhotoREt IV zijn
handelsmerken van
Hewlett-Packard Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

en MS-DOS

®

zijn in de VS gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.

Pentium

®

is een in de VS

gedeponeerd handelsmerk
van Intel Corporation.

TrueType™ is een
handelsmerk in de VS
van Apple Computer, Inc.

UNIX

®

is een gedeponeerd

handelsmerk van de Open
Group.

Veiligheidsinformatie

Neem bij gebruik van dit
product altijd elementaire
veiligheidsvoorzorgen in acht
om het risico van letsel door
brand of elektrische schokken
te beperken.

1

Zorg dat u alle instructies in
de bij de printer behorende
documentatie heeft gelezen
en begrepen.

2

Sluit dit product altijd
aan op een geaard
stopcontact. Als u niet
weet of het stopcontact
geaard is, kunt u dit laten
controleren door een
erkend elektricien.

3

Neem alle op dit
product vermelde
waarschuwingen
en instructies in acht.

4

Haal de stekker van
het netsnoer uit het
stopcontact voordat
u dit product reinigt.

5

Plaats of gebruik dit
product niet in de buurt
van water of als u nat bent.

6

Zorg dat het product
stevig op een stabiel
oppervlak staat.

7

Zet het product op een
veilige plaats waar
niemand op het netsnoer
kan trappen of erover kan
struikelen en waar het
netsnoer niet kan worden
beschadigd.

8

Zie

"Problemen oplossen"

als het product niet naar
behoren werkt.

9

Dit product bevat geen
door de gebruiker te
onderhouden onderdelen.
Laat
onderhoudswerkzaamhed
en over aan erkende
onderhoudsmonteurs.

background image

NLWW

iii