Βοήθεια HP Deskjet 9650 Printer

background image
background image

hp

deskjet 9600 series

οδηγός xρήσης

background image

ELWW

Πληροφορίες πνευµατικής

ιδιοκτησίας

© 2003 Copyright
Hewlett-Packard Development
Company, LP

Απαγορεύεται η
αναπαραγωγή, διασκευή
ή µετάφραση χωρίς
προηγούµενη γραπτή άδεια
εκτός από όσα επιτρέπονται
σύµφωνα µε τους νόµους περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Έκδοση 1.1, 11/2003

Σηµείωση

Οι πληροφορίες στο παρόν
έγγραφο µπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.

Οι µόνες εγγυήσεις για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες
της HP αναφέρονται στις ρητές
δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες. Τίποτε στο
παρόν δεν πρέπει να θεωρηθεί
ότι αποτελεί πρόσθετη
εγγύηση. Η HP δεν είναι
υπεύθυνη για τα τεχνικά ή
εκδοτικά λάθη ή παραλείψεις
που περιέχονται στο παρόν.

Ένας χρήστης του προϊόντος
της Hewlett-Packard που
συνδέεται µε τον παρόντα
οδηγό έχει άδεια για τα
ακόλουθα:
α) να τυπώσει αντίγραφα
αυτών των οδηγιών χρήσης
για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ή ΕΤΑΙΡΙΚΗ χρήση υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα
πωλήσει, µεταπωλήσει ή
θα διανείµει µε άλλον τρόπο
τα αντίγραφα και β) να
τοποθετήσει ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο των οδηγιών
χρήσης σε ένα διακοµιστή
δικτύου, υπό την προϋπόθεση
ότι η πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό αντίγραφο
περιορίζεται στους
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ χρήστες του
προϊόντος της Hewlett-Packard
που συνδέεται µε τον παρόντα
οδηγό.

Αναγνωρίσεις

Τα HP ColorSmart ΙΙΙ και
HP PhotoREt IV είναι
εµπορικά σήµατα της
εταιρείας Hewlett-Packard.

Τα ονόµατα Microsoft

®

,

Windows

®

, Windows NT

®

και

MS-DOS

®

είναι κατατεθέντα

στις Η.Π.Α. εµπορικά σήµατα
της Microsoft Corporation.

Το όνοµα Pentium

®

είναι σήµα

κατατεθέν της εταιρείας Intel
Corporation στις Η.Π.Α.

Το όνοµα TrueType™ είναι
σήµα κατατεθέν της εταιρείας
Apple Computer, Inc στις
Η.Π.Α.

Η ονοµασία UNIX

®

είναι

κατατεθέν εµπορικό σήµα
της Open Group.

Πληροφορίες ασφάλειας

Aκολουθείτε πάντοτε τις
βασικές προφυλάξεις
ασφάλειας κατά το χρήση
αυτού του προϊόντος για να
περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυµατισµού από πυρκαγιά
ή ηλεκτροπληξία.

1

∆ιαβάστε και καταλάβετε
όλες τις οδηγίες στην
τεκµηρίωση που
συνοδεύει τον εκτυπωτή.

2

Χρησιµοποιείτε µόνο
γειωµένη ηλεκτρική
παροχή όταν συνδέετε το
παρόν προϊόν στο ρεύµα.
Αν δεν ξέρετε αν η
ηλεκτρική παροχή είναι
γειωµένη, ζητήστε να
ελεγχθεί από
ηλεκτρολόγο.

3

Τηρήστε όλες τις
προειδοποιήσεις
και τις οδηγίες που
αναγράφονται στο
προϊόν.

4

Αποσυνδέστε αυτό το
προϊόν από την πρίζα
πριν τον καθαρισµό.

5

Μην εγκαταστήσετε ή µη
χρησιµοποιήσετε αυτό το
προϊόν κοντά σε νερό,
ή όταν έχετε βραχεί.

6

Εγκαταστήστε το προϊόν
ασφαλώς σε µια σταθερή
επιφάνεια.

7

Εγκαταστήστε το προϊόν
σε µια προστατευµένη
θέση όπου δεν µπορεί
να πατηθεί το καλώδιο ή
να αποτελέσει εµπόδιο
για να µην πάθει βλάβη.

8

Αν το προϊόν δεν
λειτουργεί κανονικά, βλ.

“Αντιµετώπιση
προβληµάτων”

.

9

∆εν υπάρχει κανένα
εξάρτηµα στο εσωτερικό
που να επισκευάζεται
από το χρήστη.
Αναθέστε τη συντήρηση
στο καταρτισµένο
προσωπικό τεχνικής
υποστήριξης.

background image

ELWW

iii