HP Deskjet 9650 Printer hjælp

background image

brugervejledning

hp

deskjet 9600 series

background image

hp

deskjet 9600 series

brugervejledning

background image

DAWW

Oplysninger om copyright

© 2003 Copyright
Hewlett-Packard
Development Company, LP

Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse uden forudgående
skriftlig tilladelse er forbudt,
undtaget som tilladet under
copyright-lovgivningen.

1.1. udgave, 11/2003

Bemærk

Oplysningerne heri kan ændres
uden varsel.

De eneste garantier, som gør sig
gældende for HP-produkter og
-serviceydelser, er fremført i de
udtrykkelige garantierklæringer,
der medfølger sådanne
produkter og serviceydelser.
Intet i dette dokument skal tolkes
som værende en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlige
for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser, som måtte
findes heri.

Brugeren af det
Hewlett-Packard-produkt, som
er tilknyttet denne vejledning,
overdrages en licens til:
a) trykte kopier af denne
brugervejledning til
PERSONLIGT, INTERNT
eller FIRMA brug underlagt
begrænsningen om ikke at
sælge, videresælge eller på
anden måde distribuere
trykte kopier; og
b) at placere en elektronisk
kopi af denne brugervejledning
på en netværksserver, under
forudsætning af, at den
elektroniske kopi er begrænset
til PERSONLIGE, INTERNE
brugere af det
Hewlett-Packard-produkt, som
er tilknyttet denne vejledning.

Oplysninger om varemærker

HP ColorSmart III og
HP PhotoREt IV er varemærker
tilhørende Hewlett-Packard
Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

og MS-DOS

®

er amerikansk registrerede
varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.

Pentium

®

er et amerikansk

registreret varemærke, som
tilhører Intel Corporation.

TrueType™ er et amerikansk
varemærke tilhørende
Apple Computer, Inc.

UNIX

®

er et registreret

varemærke tilhørende
The Open Group.

Oplysninger om sikkerhed

Følg altid de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, når
dette produkt anvendes, for at
reducere risiko for personskade
ved brand eller elektrisk stød.

1

Alle instruktioner i den
dokumentation, der
følger med printeren,
bør læses grundigt.

2

Brug kun en stikkontakt
med jordforbindelse, når
dette produkt tilsluttes til
en strømkilde. Hvis du
ikke ved om stikkontakten
har jordforbindelse, bør
du rådføre dig med en
kvalificeret elektriker.

3

Følg alle advarsler og
anvisninger på produktet.

4

Tag stikket ud af
stikkontakten inden
produktet gøres rent.

5

Produktet må ikke
anbringes eller bruges
i nærheden af vand,
eller når du er våd.

6

Produktet skal anbringes,
så det står fast på en
stabil flade.

7

Produktet skal anbringes,
så man ikke træder på eller
falder over ledningen, og
således at ledningen ikke
bliver beskadiget.

8

Hvis produktet ikke virker
som det skal, henvises
der til

"Fejlfinding"

.

9

Der er ingen dele indeni
produktet, der skal
serviceres af brugeren.
Reparation skal udføres af
uddannet servicepersonale.

background image

DAWW

iii